Polish Metal Web ‘Zine Laboratorium Muzycznych Fuzji.com Reviews ‘Paradigms’ Rating it 9.5/10

Egon Klank reviews Paradigms and gives it 9.5/10 stars on the Polish online metal magazine Laboratorium Muzycznych Fuzji.com.
English translation can be found below.

An album that changes the essence of progressive metal. Hagopian is often compared to Joe Satriani and Steve Vai. Believe it or not, none of them convince me emotionally as Hagopian does.

*****

Semantic Saturation – Paradigms
Posted by: Egon Klank – 27 Aug. 2018

Shant Hagopian. Człowiek, o którym mało kto wie, a na, którego płytach zawsze udzielają się tuzy największego formatu. Człowiek, który muzyką przekracza wszelkie kulturowe bariery. Fascynujący debiut „Solipsistic” zebrał u mnie gromkie oklaski. Debiut przez tak niewielu oczekiwany, a robiący tak kolosalne wrażenie. Album, który zmienia wręcz istotę progresywnego metalu, często zawężonego do wąskich szufladek. Debiut Hagopiana to jedna z niewielu płyt, zwłaszcza pokroju tego gatunku, którą bez mrugnięcia okiem uznałbym za jedną z najbardziej wizjonerskich wśród progresji. Muzyk, jeżeli dziś nie wybitny, to z pewnością za takiego za kilka lat zostanie uznany. Tak ambiwalentny kunszt podparty takimi muzycznymi legendami i ich umiejętnościami jak świetna trakcja bezprogowego basu Kristoffera Gildenlöwa czy też chirurgiczna precyzja Craiga Blundell na najnowszej płycie dobrze rokuje.

Surowy klimat płynnej improwizacji utwierdzonej na skale doskonałej dynamiki i alergii na brzmieniową losowość. Do tego solidna produkcja oraz idealny balans instrumentarium. Gama stylów nie łamie może paradygmatów, ale zdecydowanie przybliża najnowszy dorobek Hagopiana do miana arcydzieła. Nie wiem, czy „Paradigms” przebija debiut. Być może tamtej był bardziej ekstatyczny i entuzjastyczny. Najnowszy zdecydowanie jest bardziej stonowany oraz wyważony, co też może wynikać z dość drastycznej zmiany obsady, ale jak zawsze całość jest doszlifowana do samego końca.

Twórczość Hagopiana to emocje rozszczepione na czynniki pierwsze, głównie dzięki solidnej interpretacji atmosfery każdej z kompozycji, które zawsze tworzą spójną muzyczną koncepcję. Trudno wyobrazić sobie bowiem lepszą identyfikację z utworem, jak dzieje się to za przykładem Dereka Sheriniana w Ulterior Harmony. Całość jest doskonale przemyślana. Hagopian nie błądzi, chociaż ciężko pracuje, aby jego albumy były heterogenicznymi obłokami niejednorodnych styli. Sterylność instrumentarium i technicznej konstrukcji nie zaburza jednak przesłania emocjonalnego (When Dreams Have Died). To jeden z utworów, który utwierdzają wiedzą kompletną w zakresie konstrukcji i mieszania różnych stylistyk. Słuchacz po tak wyczerpującej dawce wypełniających muzycznych nastroi musi być spełniony.

Systematycznie nakładające się na kompozycje warstwy tworzą materiał równie przystępny co skomplikowany dzięki inteligentnej konstrukcji utworów. Nie odurza ona słuchacza przepychem, ale stopniowym wprowadzaniem do kolejnych muzycznych wymiarów. Od akustycznej krotochwilności przez rozpaczliwość ballad, a na rockowo-orkiestracyjnych kohortach dźwięku kończąc (Universal). To nie wszystko! W Mirrors of Confusion dostajemy genialny funkowy rytm. Spore wrażenie pod względem budowania atmosfery i przestrzeni robi tripowy Disturbance Within. Do tego dostajemy ciężki, acz zaparty jazzowymi melodiami rozrywkowy utwór Carousel of Death czy też świetne melodie w Pereidolia. Melancholia zaskoczy nas w blusowym Empty Whisky Jar. Gorące progresje z efektownymi ornamentami znajdziecie w The Stranger From Andromeda. Ultrarelaksujący Until We Meet Again ukoi. Ta umiejętność zabawy dźwiękiem kojarzy mi się z Hagopianem najbardziej. Robi to nie tylko z niebywałą lekkością, ale i z piorunujące efektem ostatecznych aranżacji. Niektóre tematy rozwijają się w sposób całkowicie zaskakujący. Nieprzewidywalność utworów to jedna z podstawowych zalet, dla których do jego twórczości się wraca.

Hagopian porównywany jest często do Joe Satrianiego oraz Steve’a Vaia. Wierzcie czy nie, ale żaden z nich nie przekonuje mnie pod względem emocjonalnym tak jak robi to właśnie Hagopian, a o to w tej muzyce bardzo ciężko ze względu na brak lirycznego podkładu. Na nic jednak porównania. Universal przecież na ten przykład można podciągnąć oraz interpretować jako hołd formacji Camel z czasów płyty „The Snow Goose” (1975). Jego subtelność, delikatność oraz finezja tworzą naprawdę niesamowitą i unikatową całość i raczej nie należałoby tego konkretyzować w ramy znanych standardów, które pojawiają się raczej przypadkowo. Dobry album instrumentalny nie zależy od bicia rekordów prędkości, ale od wyczucia klimatu i wszechstronności. Te cechy Hagopian posiadł w całej ich synergii.

Twórczość Hagopiana dorasta jednak tak naprawdę ze słuchaczem. Trywialnym wydaje się pisać o tym, że album rośnie wraz z każdym przesłuchaniem, ale jego twórczość naprawdę tworzy coś do czego nie tylko wraca się z wielką przyjemnością, ale za każdym razem skłania nas ku innym zakamarkom tej brzmieniowej poezji. Niesamowita atmosfera, przy tych technicznych fajerwerkach rzadko kiedy ma tak emocjonalny wydźwięk. „Paradigms” to kolejne wyjątkowe i unikalne wydawnictwo. „Solipstistic” nie był dziełem przypadku.

(** TRANSLATION BY GOOGLE **)

Shant Hagopian. A man who is hardly known by anyone, and whose albums are always shared by the largest format. A man who transcends all cultural barriers with music. The fascinating debut of “Solipsistic” brought me thunderous applause. Debut for so few expected, and doing such a colossal impression. An album that changes the essence of progressive metal, often narrowed down to narrow drawers. Hagopian’s debut is one of the few records, especially the type of this genre, which I would have considered without blinking as one of the most visionary among progression. Musician, if not prominent today, it will certainly be recognized in a few years.

The harsh climate of liquid improvisation fixed on the rock of perfect dynamics and allergy to sound randomness. For this solid production and perfect instrumental balance. The range of styles does not break paradigms, but it definitely brings Hagopian’s newest output to the name of a masterpiece. I do not know if “Paradigms” is breaking through the debut. Perhaps he was more ecstatic and enthusiastic. The latest one is definitely more toned down and balanced, which can also result from quite a drastic cast change, but as always the whole is polished to the very end.

Hagopian’s work is emotions split into prime factors, mainly thanks to the solid interpretation of the atmosphere of each composition, which always form a coherent musical concept. It is hard to imagine a better identification with the song, as is the case with Derek Sherinian in Ulterior Harmony. The whole is well thought out. Hagopian does not err, although he works hard to make his albums heterogeneous clouds of heterogeneous styles. The sterility of the instruments and technical design does not, however, disturb the emotional message ( When Dreams Have Died ). This is one of the pieces that confirm the complete knowledge in the field of construction and mixing of different styles. The listener after such an exhausting dose of musical moods must be fulfilled.

Systematically overlapping layers make the material as accessible as it is complicated due to the intelligent design of the tracks. It does not dazzle the listener with glamor, but with gradual introduction to subsequent musical dimensions. From acoustic krotochwilność through the desperation of ballads, and on rock and orchestral sound cohorts ending ( Universal ). It’s not everything! In Mirrors of Confusion we get a brilliant funk rhythm. The trip Disturbance Within makes a great impression in terms of building the atmosphere and space . For this we get a heavy, though jazz-entwined tunes, the entertaining song Carousel of Death or great melodies in Pereidolia . Melancholy will surprise us in the bluesEmpty Whiskey Jar. You will find hot progressions with spectacular ornaments in The Stranger From Andromeda. Ultrarelaxing Until We Meet Again soothes. This ability to play with sound reminds me of Hagopian the most. It does it not only with an incredible lightness, but also with a stunning effect of the final arrangements. Some topics develop in a completely surprising way. The unpredictability of works is one of the basic advantages for which he returns to his work.

Hagopian is often compared to Joe Satriani and Steve Vaia. Believe it or not, none of them convinces me emotionally as Hagopian does, and it’s very hard in this music because of the lack of a lyric foundation. However, no comparison.Universal, for example, can be drawn up and interpreted as a tribute to the Camel band from the time of the album “The Snow Goose” (1975). Its subtlety, delicacy and finesse create a truly amazing and unique whole, and it should not be concretized in the context of well-known standards, which appear rather accidentally. A good instrumental album does not depend on breaking speed records but on feeling the climate and versatility. These features Hagopian possessed in all their synergy.

Hagopian’s work, however, really grows with the listener. It seems trivial to write about the fact that the album grows with each interrogation, but its creation really creates something that not only returns with great pleasure, but each time leads us to other nooks of this sonic poetry. An amazing atmosphere, with these technical fireworks, is rarely so emotional. “Paradigms” is another unique and unique publishing house. “Solipstistic” was not a coincidence.

Full Review https://www.laboratoriummuzycznychfuzji.com/2018/08/semantic-saturation-paradigms.html

Paradigms Reviewed on Lady Obscure

Rocio F. Bedoya reviews Paradigms and gives it 5/5 stars on Lady Obscure

You can close your eyes and almost see the musicians playing their hearts out right in front of you and that honesty is palpable in every single track of the album.

*****

Semantic Saturation – Paradigms
Posted by: Rocio Flores – 08 Aug. 2018

Some years ago I came across a debut album that, together with wooing me, changed too my by then narrow vision of what progressive metal really is all about, and therefore, in what direction it is moving forward nowadays. A couple of weeks ago I had the pleasure to receive the band’s second album and from the hands of the mastermind himself; a man that I consider one of the future legends of progressive rock. Paradigms, by Semantic Saturation; is out now and I couldn’t be any happier about it.

Semantic Saturation is a progressive rock/progressive metal project founded in 2010 by Canadian guitarist Shant Hagopian, a man whose musical vision I personally find outstanding, and an artistic sense that, as an amateur musician, makes me sort of “jelly”. Besides being an outstanding guitar player himself, Shant has always taken good care on finding great musicians to interpret the rest of the instruments on his albums. In fact, he affirms that the idea to work with a different set of musicians on every album is one of the bases of his project. Paradigms features renown musicians such as drummer Craig Blundell and bassist Kristoffer Gildenlöw throughout the whole album; and counts with the participation of special guests such as keyboardists Derek Sherinian and Alex Argento, and singer Houry Dora Apartian.

But let’s go back to the music itself. Though heavily influenced by his jazz background, Shant works hard to never stay in one place in terms of style. He wanders through different musical moods that are evident throughout the album and leave the listener feeling fulfilled, and recharged. Both, this and the previous album, give one the idea that the artist aims to starts musical concepts for each album from scratch and enjoys surprising his fans with unexpected roads. A visionary musician that is not only focused on impressing us with his mad skills, yet he is willing to transmit and let us “feel” himself and the rest of the musicians in his songs. Every track delivers a piece of his own soul, and the heartfelt interpretation by all allow us to feel related to what we are listening, to recognize each of our own emotions on those melodies, those notes, without the need for words. The songs tell stories as clear and sincerely as words could, and sometimes even better; something that many virtuosos have sadly forgotten when aiming merely to break speed records.

First track Mirrors of Confusion builds up the level of energy with one of the most vivacious funky guitar riffs I’ve heard lately. Carrousel of Death comes heavier, bringing a great display of jazzy melodies, a truly entertaining track to which you just can’t simply stay unresponsive. Since here the evidence is clear. Everything on the album flows smoothly; in one word, delightfully.

Pareidolia turns out to be much more melodic, a very enjoyable track, perfect for turning up the volume and jump on your bed while playing air guitar. Not that I tried it. *coughs uncomfortably*

Empty Whisky Jar, as the name may somehow reveal, is a slow-paced and melancholic track that happens to feature the mesmerizing voice of singer Houry Dora Apartian, doing some kind of smooth jazzy improvisation, that transmits such raw energy that it’s hard to believe it is a recorded sound. Some soulful guitar solos make of this track one of my favorite in the whole album.

The progressive vibe grows strong in the next track. The Stranger from Andromeda features some really cool sounds effects and luscious thrilling guitar riffs and solos. Until We Meet Again is to me the most relaxing track in the whole album. Derek Sherinian keyboard work shines exceptionally throughout Ulterior Harmony, a track much more energetic than the previous one, the virtuoso’s great work intertwines with Shant’s guitar creating some kind of cool proggy riff off that leads to a great display of both, neat technique and soulful interpretations.

Disturbance Within is a trippy, heavy yet slow-paced rock piece, that right after transforms into chaos and rage. Universal starts with a lonesome and gloomy keyboard that evolves into another rich progressive rock track. Another laidback track that besides changing the mood once again, also briefly features a harmonica interpreted by Shant’s Wife, Nanor Wazirian.

Finally, Where Dreams Have Died, is the longest one in the album, and maybe the most complete in terms of styles. It has unsuspected changes coming all through while keeping the fluency, delivering heavy riffs in between its beautiful chaos. By the way; those bells ala Super Mario Bros at the end… Brilliant.

To conclude, it’s undeniable that Shant has the rare ability to transport you to your deepest emotions with his compositions and his playing. Paradigms has the raw vibe of smooth improvisation yet feels also completely professional and neat. You can close your eyes and almost see the musicians playing their hearts out right in front of you and that honesty is palpable in every single track of the album. For a progressive rock/progressive metal fan, Paradigms is a must have; for a jazz fan, a refreshing musical treasure; for anyone with working ears, an interesting finding and door to the modern progressive genre.

*****

Source: http://ladyobscure.com/albums/semantic-saturation-paradigms/

Review on Angry Metal Guy

A new review published on Angry Metal Guy web ‘zine.

Paradigms is chock full of excellent, inventive compositions, with a healthy range of genres infusing the album with their particular flavors.

*****

By GardensTale On August 23, 2018

Semantic Saturation – Paradigms

Welcome to Psych 102! Today we discuss the phenomenon of semantic saturation, or satiation. Ever hear a word so often it just becomes a sound and loses all meaning? Let’s try it here! Read this out loud, focusing on the sound of the word: juxtapose. Juxtapose. Juxtapose. Juxtapose. Juxtapose. Are you feeling it yet? Syrian/Canadian guitarist Shant Hagopian was, and he was feeling it with music rather than words. Developing an acute allergy to repetition, he decided to create a band with a focus on variety, resulting in the instrumental band Semantic Saturation. Then, a few years later, he took it to the next level by replacing all the band members for the second album Paradigms. At least he’s consistent with his theme.

There is one common thread across the album: Hagopian was trained as a jazz guitarist, and it shows. Though his aim towards varied music is a generally successful one, borrowing from progressive rock and metal as well as blues and post-rock on occasion, the undercurrent is always jazz-fusion. The resulting amalgam is a more restrained and coherent cousin to Liquid Tension Experiment. But while LTE often seemed bent on cramming as much show-offiness (vocabulary patent pending) into an album as humanly possible, Hagopian has a clear vision toward tracks with an internal consistency, keeping the music dynamic without becoming random for the hell of it.

That’s not to say there is no show-offiness (it’s gonna catch on, I swear) to be found on Paradigms. I don’t think such a thing is possible on an instrumental album fronted by a jazz guitarist. But with such diversity as the choppy Steve Vai electro-experiments of “The Stranger from Andromeda,” the sultry jazz-blues of “Empty Whiskey Jar,” and the various bendy Joe Satriani solos strewn across the album, there’s no help but admiring the skill on the six-string. What’s more, the album sounds crystal clear, with drums as natural as though you were in the room with them and a smoothly thrumming bass of which every note rings true. Thankfully, neither is at any point entirely outshone by the guitar, in spite of its clear protagonist role. The solid production and sensible compositions result in an album that feels whole, not like a competition between its performers. Not every instrumental record can lay claim to such an achievement.

As much as I enjoy the album, I miss the real peaks, the moments to get well and truly excited about. There’s not one single reason for this restraint on my enthusiasm. Perhaps it is a result of the angle of variety, the compositions spreading themselves too thin to be honed to their very maximum. Maybe it’s the lack of a tension arc within the compositions, lacking any real sense of climax. I might simply be less receptive to instrumental albums. Whatever the case, it certainly doesn’t break Paradigms. The gamut of styles it employs ensures that boredom never has much chance to set in, making the record if not a masterpiece, then at least a joy to listen to from start to finish.

A good album, even an instrumental one, depends on more than a versatile and talented guitar player. Hagopian seems to understand this, and he gets to shine as much as can be reasonably expected as the lead guitarist without vocals to compete with. Paradigms is chock full of excellent, inventive compositions, with a healthy range of genres infusing the album with their particular flavors. Though short in real climaxes, I never felt averse to spinning the record just one more time. Completed by a lush production, Semantic Saturation proves itself a capable project, and skillfully avoids the yawning pits of show-offiness (third time’s the charm.)

Paradigms Review on Progressive Music Planet

TLDR;

Imagine if Joe Satriani joined up with Liquid Tension Experiment. If you like instrumental progressive rock/metal albums you should check this one out.

*****

Semantic Saturation – Paradigms

Posted on August 12, 2018 by Matthew (restlessamoeba)

I’m new to Semantic Saturation so I dove into this one without knowing anything about them. Figured I would give it a full, fresh, blind listen. And I enjoy what I hear.

The band is made up of creator Shant Hagopian and the featured musicians on this album are: drummer Craig Blundell (Frost* / Steven Wilson), bassist Kristoffer Gildenlöw (ex-Pain of Salvation) along with guests Derek Sherinian (ex-Dream Theater), Alex Argento on keyboards, and jazz vocalist Houry Dora Apartian. A whole different set of musicians this time out (except for Derek). It seems Shant wants to change things up from album to album. Neat concept. The best I can do to describe this album is: imagine if Satriani joined up with Liquid Tension Experiment. A little simplistic of a summation but that it is what I hear for the most part.

Mirrors of Confusion, the first track, pretty much embodies that. Nice rocking track. And then we roll into Carousel of Death, the Satch sound takes a break and we go full on LTE. Pretty cool little big band breakdown, but the main theme gets a little repetitive for me. I do dig the heavier parts, though. Alex Argento is the guest keyboardist on this one. Video here.

Pareidolia shifts the gears down a bit and gives us a very melodic track. But really they all are. Semantic Saturation puts a heavy emphasis on melody. As they state, they don’t try to play all the notes really fast. They try to let the songs flow where they will. And they usually succeed!

Empty Whiskey Jar is next and we have reached the first track I really can’t stand. I am no fan of slow, bluesy, wahwah. But that is just me. You may like it. We are joined here by nice sounding, wordless female vocals, provided by the aforementioned Houry Dora Apartian, as well as some soulful guitar solos. YYMV on this track but my car broke down.

The Stranger from Andromeda brings us back into rock territory. Another like you would expect if Satch was part of LTE. Good song. Until We Meet Again offers up a nice laid back tune with a tinge of blues. One of those perfect for sitting outside one evening with you favorite beverage to relax. I really need to make a playlist of these types of songs as I find them. Love these.

Universal gives us a TSO like feel in the intro. Can’t remember the song it reminds me of at the moment. One of those slow keyboard solo numbers. Then it kicks into another mid-tempo rocker. More of that Satch feel coming at ya.

Where Dreams Have Died is the mini epic of the album and it travels a great distance through many styles with that ever present Satch style. Love the bells on the close of the track. Reminds me a bit of early David Arkenstone.

And we close out with a short little reprise of Carousel of Death. Then it’s game over. Inside joke here. Join me, will you?

Over all, this is a really good album. If you like instrumental progressive rock/metal albums you should check this one out. The special edition CD/DVD, includes play-along tracks, so that is a neat feature.

Rating: 8/10

Tracklist:

  1. Mirrors Of Confusion 4:41
  2. Carousel Of Death 4:54
  3. Pareidolia 4:52
  4. Empty Whisky Jar 3:40
  5. The Stranger From Andromeda 5:06
  6. Until We Meet Again 4:18
  7. Ulterior Harmony 6:58
  8. Disturbance Within 4:36
  9. Universal 6:41
  10. Where Dreams Have Died 10:33

Label: Self Released
Release Date: 20 August 2018
Facebook: https://www.facebook.com/SemanticSaturation/
Website: http://www.semanticsaturation.com/

*****

Source: https://progressivemusicplanet.com/2018/08/12/semantic-saturation-paradigms/

Paradigms Review by My Global Mind Magazine

TLDR;

Another chapter has been added to the Big Book of Prog with the sophomore release of Paradigms. Semantic Saturation rightfully takes its place at the table with many other forward-thinking musicians who keep the progressive music fresh and alive.
*****

Semantic Saturation – Paradigms Review

Where does instrumental music fit into our society these days? Especially if it’s not jazz or classical, both styles typically noted for not really having a voice (yes, I am aware that both have vocals at times as well. Just going with the predominant thought pattern on both.) The day of the shred album has long since gone, though some of those guys and gals from back in the day (and a handful of notable newbies) still keep that flame burning. I’m talking straight out instrumental songs, not designed to feature crazy solos, but music… songs that could’ve had someone singing throughout, but the band opted to stick with just the instrumental voice. Bands like Scale the Summit and Animals As Leaders create some brilliant stuff but haven’t much of a chance of becoming the next summertime hit with the Pop loving bunch. As a former guitarist, I adore instrumental work, though I don’t often find myself so inclined to listen to it much on a regular basis. With a band Like Semantic Saturation it’s refreshing to hear a band not afraid to go strictly musical, and do it while at the same time not having it spiral into some self-absorbed show-off fest.

Their second album, Paradigms, is a tasty ten-course meal that serves up some truly delectable treats. Guitarist and mastermind behind the project Shant Hagopian has constructed a brilliant line-up of ultra-talented musicians to bring his vision to life. The guitar work alone on this album is enough to keep ones rapt attention for years to come, but there is also some divine keyboard work from guys like Derek Sherinian and Alex Argento, bassist Kristoffer Gildenlöw creates a pulsing, vibrant flow with his skills, and drummer Craig Blundell keeps everything in perfect time. There is a brief bit of vocals from Houry Dora Apartian that is mostly jazz riffing or scatting. Even though there are times throughout this album that you get that whole Prog battle between the musicians there is plenty of space in those notes too. The frenzied chaos of “Ulterior Harmony” is juxtaposed by a bouncy “Carousel of Death” and then brought to a close by the epic “Where Dreams Have Died.”

Another chapter has been added to the Big Book of Prog with the sophomore release of Paradigms. Semantic Saturation rightfully takes its place at the table with many other forward-thinking musicians who keep the progressive music fresh and alive. Hagopian has certainly got enough talent and ability to keep this project going for a long while, and creates soundscapes worthy of any musician to want to join him in the future based on the two albums thus far.

Written by: Chris Martin

Ratings: 8/10

*****

Source: https://myglobalmind.com/2018/08/11/semantic-saturation-paradigms-review/